Likviditeten – Avgörande för ett företags överlevnad och framgång

När man talar om företagande ligger fokus ofta på själva affärsidén och företagets ekonomiska resultat. Båda dessa faktorer är självfallet viktiga för ett företag. Utan en bra affärsidé är det inte möjligt att driva ett framgångsrikt företag. Det är affärsidén som avgör om kunderna kommer att använda sig av företagets produkt eller tjänst. Och utan ett bra ekonomiskt resultat kommer företaget förr eller senare att tvingas lägga ner sin verksamhet. Det är i de flesta fall inte möjligt att driva ett företag som går med förlust, i vart fall inte i ett längre perspektiv.

Emellertid finns det även en annan mycket viktig faktor, som tyvärr ofta förbises när man diskuterar företagande – likviditet. Begreppet likviditet kan enkelt förklaras som de medel vilka ett företag har tillgång till för att betala de löpande kostnaderna i form av till exempel löner, hyra, materielinköp, skatter med mera. Att ett företag har en god likviditet är helt avgörande för ett företags överlevnad och framgång. Tyvärr är det alltför många företag som går under på grund av en bristande likviditet.

Det finns en rad olika sätt för ett företag att förbättra sin likviditet. I större bolag sker det ofta genom aktieägartillskott, medan andra företag använder sig av till exempel factoring. De flesta mindre företag använder sig av olika typer lån, som till exempel företagslån hos Capcito, för att få en bättre en likviditet. Genom att till låna pengar till förmånliga villkor får företaget tillgång till medel, vilka kan använda till de löpande kostnaderna i verksamheten.

Att ett företag visar ett positivt resultat eller har många kunder innebär inte per automatik att företaget får en bra likviditet. Ofta ligger kostnaderna tidsmässigt före intäkterna varför de flesta företag, framförallt i början av sin verksamhet, från tid till annan har problem med sin likviditet. Frågan om likviditet är därför något som borde diskuteras betydligt oftare när man talar om företagande.